Danıştay, İKD'nin İstanbul Sözleşmesini bir gecede fesheden kararnamenin iptaline ilişkin başvuruyu aylar sonra reddetti

İlerici Kadınlar Derneği'nin İstanbul Sözleşmesi'nin iptaline ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin iptali için Danıştay'a yapılan başvuru 3'e 2 çoğunlukla reddedildi.

Danıştay, İKD'nin İstanbul Sözleşmesini bir gecede fesheden kararnamenin iptaline ilişkin başvuruyu aylar sonra reddetti

İlerici Kadınlar Derneği (İKD), Danıştay’a yaptığı İstanbul Sözleşmesini bir gecede yürürlükten kaldıran Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin iptaline ilişkin başvurusu aylar sonra reddedildi. İKD’den yapılan açıklamada, Danıştay’ın kararına itiraz edildiği belirtildi ve sürecin takipçisi olunacağı söylendi.

İlerici Kadınlar Derneği tarafından yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

Derneğimiz, 0.03.2021 tarih ve 31429 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile içi Şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesinin (İSTANBUL SÖZLEŞMESİ) Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesine ilişkin 19.03.2021 tarih ve 3718 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması ile bu kararın dayanağı olan 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Anayasaya aykırı olduğu iddiasıyla iptali için dava açmıştır.

Danıştay 10. Dairesi açtığımız dava ile ilgili kararı derneğimize tebliğ etmiştir.

Kararda, talebimiz 3 üyenin kabulü 2 üyenin de muhalefet şerhi ile oy çokluğu reddedilmiştir.

Başka bir ifade ile Danıştay 10. Dairesine üye iki hakim, Sözleşmenin iptali kararının anayasaya aykırı olduğunu, yürütmenin durdurulması gerektiğini belirtmiştir.

Derneğimiz, taleplerimizin reddine ilişkin kararın tebliğinden sonra bugün karara itiraz ederek, dosyayı Danıştay İdari Dava Daireleri kuruluna taşımıştır.

İtiraz beyanımızda da belirttiğimiz gibi, İstanbul Sözleşmesinin kaldırılması kadına dönük şiddet ve cinayetlerin önünü açacak nitelikte bir işlemdir. Ayrıca geriye dönülemeyecek sonuçlar yaratacağından yürütmenin durdurulması gerekmektedir. Danıştay 10. Dairesi gerek konuyu anayasa mahkemesine taşınması, gerek se de yürütmenin durdurulması kararı vermeyerek açıkça hukuksuz bir karar vermiştir.

Derneğimiz, itirazımızın akıbeti hakkında kamuoyunu ayrıca bilgilendirecektir.

İLERİCİ KADINLAR DERNEĞİ