TTB’den şehir hastanelerindeki usulsüzlükler hakkında suç duyurusu

Türk Tabipleri Birliği şehir hastanelerindeki usulsüzlükler hakkında Sayıştay’a suç duyurusunda bulundu.

TTB’den şehir hastanelerindeki usulsüzlükler hakkında suç duyurusu

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) modeliyle yapılan şehir hastanelerinin, yetersiz ön hazırlık, mevzuata aykırı yetkilendirme, ihale komisyonlarınca eksik inceleme ve uygulamayı denetleyecek birimlerin kurulmaması nedenleriyle kamu zararına neden olduğu gerekçesiyle, Sayıştay’a suç duyurusunda bulundu. Şikâyet dilekçesinde gerekli incelemenin yapılarak, ihmali ve suiistimali bulunduğu tespit edilen ilgililer hakkında yargılama yapılması ve oluşan kamu zararının söz konusu ilgililerden tahsil edilmesi talep edildi.

Sayıştay tarafından Eylül ayında açıklanan Sağlık Bakanlığı’na ait 2018 yılı Denetim Raporu’nun geniş bölümü şehir hastanelerine ayrılmış, raporda şehir hastanelerine yapılan ödemelerin kayıt dışı kaldığı, kiralama işleminin uygun muhasebeleştirilmediği ve borcun gizlendiği, Sağlık Bakanlığı’nın yasaya aykırı şekilde şirketlerin borcunu üstlendiği şeklinde tespitlere yer verilmişti.

TTB Merkez Konseyi, Sayıştay Raporu’nda  yer alan usulsüzlüklerle ilgili olarak, Sayıştay Denetim Yönetmeliği’nin “Kamu zararının tespiti” başlıklı 43. maddesine dayanarak suç duyurusunda bulundu. Söz konusu madde, “yargılamaya esas raporlar düzenlenirken kamu zararının tespiti ile kamu görevlilerine sorumluluk yöneltilmesinde aranan şartları” düzenliyor. Buna göre; “mevzuata aykırı karar, işlem veya eylem varsa” ve “mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemden bir kamu zararı oluşuyorsa”, bu zararın oluşmasına neden olan kamu görevlilerinin belirlenmesi ve oluşan zarardaki illiyet bağlarının ortaya konulması gerekiyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, 2020 Yılı Bütçe Kanunu görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmanın, şehir hastanelerine dair uygulamanın kamu zararına neden olduğunu doğrular nitelikte olduğu da şikâyet dilekçesinde yer aldı.

Suç duyurusunun ana başlıkları şu şekilde:

Sözleşmelerin özel hukuk hükümlerine tabi olmasının dayanak yasaya aykırı olması

Harcama yetkisinin mevzuata aykırılığı

Kamu hizmeti imtiyazı verilmesine karşın, özel usulüne tabi işlem yapılmaması

Paranın değeri analizi yapılmaması nedeniyle kamu zararına neden olunması

İhalelerde fizibilite raporunda belirlenen yaklaşık maliyetin üzerinde bedel belirlenmesi

Hastaneler için Çevresel Etki Değerlendirme yapılmaması

İhalelerde aynı hizmet için belirlenen bedeller arasında fahiş fark oluşması

Şehir hastaneleri kira ödemelerinde oluşan kamu zararı

Mevcut hastanelerin kapatılmasıyla nedeniyle kamu zararı oluşması