MEB'den bir gerici icraat daha: Cihat, temel ibadetmiş!

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gerici bir hamle daha geldi.

MEB'den bir gerici icraat daha: Cihat, temel ibadetmiş!

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) askıya çıkardığı din kültürü ve ahlak bilgisi dersi müfredat taslağına göre, seçmeli dersler ile imam hatip okullarının müfredatına giren cihat, zorunlu din dersi kapsamında da öğrencilere anlatılacak. Cihat, “İslam dininde temel ibadetler” ünitesinde okutulacak.

13 Ocak’ta 51 derse ait müfredat askıya çıkmış, hafta başında da öğretim programlarının nihai şekli açıklanmıştı. Din dersine ait program ise AİHM kararı nedeniyle sonraya bırakılmıştı. Öğrenciler 6’ncı sınıfta “Hz. Muhammed’in Hayatı” ünitesinde cihat kavramıyla tanışacak. Ünite kapsamında Bedir, Uhud ve Hendek savaşlarının neden ve sonuçlarını açıklaması beklenen öğrencilerin cihat düşüncesi aracılığı ile gericilik tarafından teslim alınmasına çalışılıyor.

9’uncu sınıfta ise “İslam’da ibadetler” ünitesinde cihat, “İslam Dininde Temel İbadetler” arasında sayıldı. Ders sonunda öğrenciler, İslam’da cihadın önemini ayet ve hadislerle açıklaması istenecek.

“Dinimizde var”

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın “Dinimizde var” diyerek savunduğu cihat kavramı da ‘zorunlu’ “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi” dersi programında “ibadet” olarak yer aldı. İmam hatip okulları ve seçmeli din derslerinde 7. sınıftan itibaren cihat kavramını anlatmaya hazırlanan MEB, programla bu kavramı 6. sınıftan başlayarak zorunlu olarak öğretecek.

Laiklik daraltıldı

Yeni programda laikliğe ilişkin bölümler daraltıldı. Eski müfredatta “Programın uygulanmasında devletimizin laiklik ilkesi daima göz önünde bulundurulacak ve bu ilke titizlikle korunacaktır” vurgusu yapılırken, yeni programda laiklik dar bir konu başlığı olarak bırakıldı. Eski programda 7’nci sınıftan itibaren “Laiklik, Din ve Vicdan Özgürlüğünün Garantisidir” ünitesi ile başlayarak laikliğin esaslarını anlatan MEB, yeni müfredatta sadece “Haklar ve Özgürlükler” ünitesinin altında “din ve vicdan özgürlüğü” konusundan ayırarak laiklik kavramına yer verdi. Eski programda, “Laiklik ilkesinin din ve devlet işlerinin birbirinden ayrı olarak yürütülmesi olduğu; laiklik ilkesi gereğince devlet yönetiminde din kuralları yerine millet egemenliğinin esas alındığı; laiklik ilkesinin akla ve bilime önem verdiği, devlet yönetiminde ve her alanda aklın ve bilimin esas alınmasını öngördüğü; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının din ve vicdan hürriyetinin anayasa ile güvence altına olduğu” ifadeleri ile laikliğin esasları vurgulanıyordu. 
Alevilik yorum olarak yer aldı

Alevilik, yeni müfredatta da inanç değil yorum olarak yer aldı. Alevilik ve Bektaşilik konusu 7 ve 12’nci sınıflarda “İslam düşüncesinde yorumlar” ünitesinde “Tasavvufi yorumlar” başlığıyla Yesevilik, Nakşibendilik ile birlikte anlatılacak.

Din dersi müfredatında Cemevi ibadethane olarak adlandırılmadı. Aleviliğin anlatılacağı ünite genelinde, “dini yorumların çağlara ve ortama göre dinin anlaşılma biçimlerini ortaya koyan birer zenginlik olduğu ve bu nedenle farklı inanç ve dini yorumlara saygı duyulması, birlikte yaşama kültürünün geliştirilmesinin” vurgulanması ve anlatımda “nesnel bir dil” istendi. Alevilik ve Bektaşilik konusunun açıklamalarında Hacı Bektaş Veli’nin Bektaşiliğin oluşumu ve Aleviliğin gelişimindeki rolü, ocak kültürü ve “el ele, el hakka ikrarı” anlatılacak.

MEB, Cemevi’ni ise yeni müfredatta “ayin-i cem erkanının yapıldığı, ‘yol, adap ve erkân yeri’” olarak tanımladı. Bektaşilikte ise cemevi yerine “meydan evi” ifadesinin kullanıldığına değinilmesi istendi. Bu konuda derslerde görsellere de yer verilmesi istenirken, “ayin-i cem erkanı” konusunun düşkünlükten kaldırma, dardan indirme ve Abdal Musa cemleri ile sınırlandırılması talimatı verildi.

Alevilik ve Bektaşilik konusu 7. ve 12. sınıflarda “İslam düşüncesinde yorumlar” ünitesinde “Tasavvufi yorumlar” başlığı altında Yesevilik, Nakşibendilik ile birlikte anlatılacak.

Atatürk yok edildi

Din dersi öğretim programı taslağında programın amaçlarında, hedeflerinde, vizyonunda, temel yaklaşımında, programın yapısında Atatürk’e ilişkin bilgiye yer verilmedi. Ders kazanımlarında da Atatürk’ün adı, sözleri, görüşleri yer almadı. 4, 5, 6, 7 ve 8’nci sınıflarda okutulan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretim programına göre, Atatürkçülükle ilgili konulara ayrı bir tablo ayrılmış, dersle ilgili Atatürkçülük ile ilgili konular, her öğrenme alanında ilgili ünitelerde alt başlıklar ve kazanım olarak yer alıyordu.

Laiklik kavramı da, Atatürk’ün laiklik, din ve vicdan özgürlüğü konularında söylediği sözlerin araştırılmasıyla başlıyordu. 4, 5, 6, 7 ve 8’inci sınıflar için eski öğretim programının sonunda Atatürkçülükle ilgili konuların yer aldığı tablo bulunuyordu. 9, 10, 11 ve 12’nci sınıfların din kültürü ve ahlak bilgisi öğretim programında da Atatürk ve Atatürkçülükle ilgili kazanımlar yer alıyordu. 9’uncu sınıfın müfredatında yer alan “Laiklik ve din”, 10’uncu sınıfta yer alan “Atatürk ve din”, 11’inci sınıftaki “Atatürk ve Cumhuriyet Dönemi Din Hizmetleri”, 12’nci sınıftaki “Atatürk ve Din Öğretimi” üniteleri çıkartıldı. 

Hıristiyanlık ve Yahudilik 7’den 12 saate çıktı

Hıristiyanlık, Yahudilik dinleri programda genişletildi. Bunlar programda ünite olarak yer aldı. Konular 12’nci sınıftan 11’inci sınıfa alındı. Eskiden üniteye ayrılan toplam süre 7 saatti. Şimdi 12’şer saat anlatılacak. 12’nci sınıfta ‘Türkiye’de bazı dini gruplar’ ünitesinde de Musevi Hahambaşılığı, Ermeni Kilisesi, Süryani Kilisesi, Fener Rum Patrikhanesi, Türk Ortodoks Kilisesi, Yehova Şahitleri, Nusayrilik, Yezidilik işlenecek. 12’nci sınıfta Hinduizm, Budizm, Konfüçyunizm anlatılacak. Derste, karma, reenkarnasyon, yoga gibi kavramlara değinileceği ve 11’inci sınıfta yeni düzenlemeyle deizm, politeizm, sekülerizm, nihilizm gibi kavramların da anlatılacağı öğrenildi.