Eğitim Sen: "Yeni müfredatta Atatürkçülük ve evrim yok; İslamcılık üzerine kurulu"

Eğitim Sen, MEB'in yayınladığı müfredat taslağına ilişkin hazırladığı raporda Atatürkçülük ve evrime yer yok; İslamcılık üzerine kurulduğu belirtildi.

Eğitim Sen:

Eğitim Sen, MEB’in (Milli Eğitim Bakanlığı) yeni yayınladığı müfredat değişikliklerine dair yaptığı değişikliklerin içeriğine dair bir rapor yayınladı. Yayınlanan raporda, MEB’in hazırladığı müfredat taslağının İslamcılık ve Türkçülük üzerine kurulu olduğunu belirtilerek, Eğitim Bir Sen adlı gerici sendikanın hazırladığı raporlarla olan benzerliğin altı çizildi.

MEB’in kısa süre önce ders programlarından “Atatürkçülük”  ve “Evrim Teorisi” gibi konuları çıkartarak yayınladığı ve yayınlandığı andan itibaren çok fazla tepki çeken müfredat değişikliği taslağına dair Eğitim Sen’den kapsamlı bir rapor çalışması geldi.

Siyasal İslamcılığın müfredatı

Eğitim Sen Genel Başkanı Kamuran Karaca, MEB’in müfredat değişikliğine dair taslak çalışmasına dair şu görüşleri ifade etti:

“Bakanlığın müfredat değişikliklerine ilişkin önerisinin ideolojik ve politik temellendirilmesi, adeta Eğitim Bir Sen’in raporu ile yapılmıştır. Türkiye’de belli statik ve herkesin kabul ettiği ‘öz’e ilişkin temeller vardır ve bütün öğrenciler bu temellere göre yetiştirilmelidir. Gerek rapordaki gerekçeler gerekse MEB taslak programına ilişkin yapılan incelemelerden yola çıkılarak büyük ölçüde yeni sağ devlet kuramından beslenen neo-liberal dönüşümlerin yarattığı tahribat ve koyu cinsiyetçi (ataerkil), muhafazakâr (siyasal İslamcı) ve milliyetçi (Türkçü) kuşatmanın taslak programda ağırlığını koymuş olduğu ifade edilebilir.”

“MEB reform taslağında din ile değerler eğitimi farklı iki unsurmuş gibi bir gizleme yolunu tercih etse de, Bakanlığın haftalık ders programlarında ‘Din, Ahlak ve Değerler’ aynı grupta gösteriliyor ve buna ne düşünce eğitimi, ne yurttaşlık bilgileri, ne çevre ne de Demokrasi ve İnsan Hakları gibi dersler ekleniyor. Ensar Vakfı ve Değerler Eğitimi Merkezi’nin izleme çalışmalarında da ‘değerler eğitimi’ olarak sadece din derslerini kayıt altına aldıkları görülmektedir. MEB’in değerler eğitimi yöntemi; diyalektik değil, ‘dini-kültürel normların aşılanması’ şeklindedir. Temel insan hak ve özgürlükler ile eğitim ilkeleri ile ters düşmektedir.”

Eğitim Sen’in hazırladığı raporda, MEB’in hazırladığı müfredat taslağına ilişkin özetle şu görüşlere yer verildi:

– Türkiye’de her öğretmenden beklenen, müfredat ve ders kitaplarına tam anlamıyla uyması, onun dışına zinhar çıkmamasıdır. Mesela öğretmenin Darwin’in evrim teorisini okutma inisiyatifi yoktur; okutan ya ceza alır, ya sürgün edilir veya işten atılır.

– Askıya çıkarılan ve sadece görüş, öneri ve değerlendirme istenen yeni taslak programda, eleştirilerin ne derece dikkate alınacağı belirsizdir. Programların hazırlanmasında öğretmenlerin de görev aldığı söylenmekte ama bu öğretmenlerin arasında 100 bin üyesi olan Eğitim Sen yer almamaktadır.

– Atatürkçülük, ders olarak kaldırılıp tüm dersler içine bir beceri ve yeterlilik olarak serpiştirilmiş, “Değerler Eğitimi” ise tüm öğretim programlarında temel konular olarak belirlenmiştir.

– Milli Güvenlik dersini kaldıran hükümet şimdi 15 Temmuz darbe kalkışmasını metin ve resimler halinde ders kitaplarına koymaya hazırlanmaktadır.

– Anadolu’da on binlerce Alevi’yi katleden Yavuz Selim’in hangi “hoşgörü” ve hangi “adaletinden” bahsedilmektedir.

Raporun tamamına şu adresten erişilebilir: