TOKİ'den şehit ailelerine: Ya parasını verin ya da çıkın

Bursa Nilüfer'de Başbakanlık tarafından şehit ve gazi yakınlarına tahsis edilen evlerde oturanlara TOKİ “Ya parasını verin ya da evden çıkın” talimatı verdi.

TOKİ'den şehit ailelerine: Ya parasını verin ya da çıkın

Bursa’da Baş­ba­kan­lık ta­ra­fın­dan şe­hit ve ga­zi ai­le­le­ri­ne ve­ri­len ev­le­ri 55 bin TL’­ye sat­ma­ya kal­kı­şan, tep­ki­ler üze­ri­ne da­ha son­ra vaz­ge­çen TO­Kİ, bu kez 18 bin 868 TL’­ye ai­le­le­re sat­mak üze­re pa­zar­lık yap­ma­ya baş­la­dı.

TOKİ: 55 bin TL ödeyin yoksa evi boşaltın

Baş­ba­kan­lık, 20 şe­hit ve ga­zi ai­le­si­ne 2002’de Bur­sa’nın Ni­lü­fer İl­çe­si’ne bağ­lı Gö­rük­le Bel­de­si’n­de ev ver­di. Dev­le­tin ver­di­ği ev­ler­de ya­şa­yan şe­hit ve ga­zi ai­le­le­ri ge­çen yıl TO­Kİ’den ge­len, “Baş­ba­kan­lı­k’ın ver­di­ği ev­ler TO­Kİ’ye ak­ta­rıl­mış­tır. Her­han­gi bir söz­leş­me­niz ol­ma­dı­ğından ev için 55 bin TL öde­me­niz ge­re­ki­yor, ak­si tak­tir­de evi bo­şal­tı­n” me­saj­ıyla şo­ke ol­du. TO­Kİ yet­ki­li­le­riy­le yap­tık­la­rı gö­rüş­me­de, “Bi­zim ya­pa­ca­ğı­mız bir şey yok” ce­va­bı ile ai­le­ler ikin­ci kez yı­kıl­dı.

TO­Kİ’nin ev­le­ri sat­ma­ya kal­kış­ma­sı tep­ki­le­re ne­den ol­du. Bu­nun üze­ri­ne ku­rum, fiyattan vaz­ge­çip ai­le­ler­le ‘sa­tış pa­zar­lı­ğı­na’ baş­la­dı. TO­Kİ ekip­le­ri 8 Ara­lık 2014’te ev­ler­de yap­tık­la­rı de­ğer­len­dir­me­de ai­le­le­re ev­le­rin sa­tış be­de­li­ni 18 bin 868 li­ra 63 ku­ru­şa dü­şür­dü. Ko­nut be­de­li­nin yüz­de 10’unu pe­şin ka­la­nı­nı da 240 ay tak­sit­le öde­me­le­ri­ni is­te­di.