677 sayılı KHK | 15 binden fazla kişi meslekten ihraç edildi! İşte ihraç edilenlerin listesi

Dün çıkarılan 677 sayılı KHK ile birlikte 15 binden fazla kamu personeli ihraç edildi.

677 sayılı KHK | 15 binden fazla kişi meslekten ihraç edildi! İşte ihraç edilenlerin listesi

Dün çıkartılan ve Resmi Gazete’de yayınlanan 677 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile toplamda 15 bin 653 kişi meslekten ihraç edildi. İhraç edilenlerin kurumlara göre sayıları şu şekilde:

İhraç edilenlerin kurumlara göre sayıları şu şekilde:

TSK Kara Kuvvetleri Komutanlığı: 1259

TSK Deniz Kuvvetleri Komutanlığı: 391

TSK Hava Kuvvetleri Komutanlığı: 338

Jandarma Genel Komutanlığı: 403

Emniyet Genel Müdürlüğü: 7586

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı: 14

Diyanet İşleri Başkanlığı: 94

TİKA: 1

TRT: 45

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı: 131

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: 73

Gençlik ve Spor Bakanlığı: 13

İçişleri Bakanlığı: 347

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Personeli (Belediyeler): 2349

Kültür ve Turizm Bakanlığı: 11

Maliye Bakanlığı: 389

Gelir İdaresi Başkanlığı: 64

Milli Eğitim Bakanlığı: 119

Milli Savunma Bakanlığı: 3

Milli Savunma Bakanlığı MKE: 15

Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı: 5

Orman ve Su İşleri Bakanlığı: 52

Sağlık Bakanlığı: 752

YÖK (Akademisyenler): 242

YÖK (İdari personel): 942

HSYK: 15

Yarıdan fazlası TSK ve EGM mensubu

İhraç edilenlerin yarıdan fazlası TSK ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nden olurken, KHK’de ihraçlarla ilgili şu maddeler yer aldı.

“Karar Sayısı: KHK/677

Olağanüstü hal kapsamında bazı tedbirler alınması; Anayasanın 121 inci maddesi ile 25/10/1983 tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 4 üncü maddesine göre, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nca 31/10/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Kamu personeline ilişkin tedbirler

MADDE 1 – (1) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan;

  1. a) Ekli (1) sayılı listede yer alan kişiler Türk Silahlı Kuvvetlerinden,
  2. b) Ekli (2) sayılı listede yer alan kişiler Jandarma Genel Komutanlığı teşkilatından,
  3. c) Ekli (3) sayılı listede yer alan kişiler Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatından,

ç) Ekli (4) sayılı listede yer alan kişiler kamu görevinden,

başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarılmıştır.Bu kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmaz. Haklarında ayrıca özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edilir.

(2) Birinci fıkra gereğince Türk Silahlı Kuvvetlerinden, Jandarma Genel Komutanlığı teşkilatından, Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatından ve kamu görevinden çıkarılan kişilerin, mahkûmiyet kararı aranmaksızın, rütbe ve/veya memuriyetleri alınır ve bu kişiler görev yaptıkları teşkilata yeniden kabul edilmezler; bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemezler, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemezler; bunların uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılır. Bunların silah ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin belgeleri ve pilot lisansları iptal edilir ve bu kişiler oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından onbeş gün içinde tahliye edilir. Bu kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamazlar. Bu kişiler hakkında bakanlıkları ve kurumlarınca ilgili pasaport birimine derhal bildirimde bulunulur. Bu bildirim üzerine pasaport birimlerince pasaportlar iptal edilir.

(3) Birinci fıkra kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinden, Jandarma Genel Komutanlığı teşkilatından, Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatından ve kamu görevinden çıkarılanlar, varsa uhdelerinde taşımış oldukları büyükelçi, vali gibi unvanları ve müsteşar, kaymakam ve benzeri meslek adlarını ve sıfatlarını kullanamazlar ve bu unvan, sıfat ve meslek adlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamazlar.”

 

İhraç edilen kamu personellerinin listeleri:

1-sayili-liste

2-sayili-liste

3-sayili-liste

4-sayili-liste