30 Kasım 1925 - Tekke ve zaviyelerin kapatılmasına ilişkin kanun kabul edildi

Tekke ve zaviyelerin kapatılmasına ilişkin kanun kabul edildi.

30 Kasım 1925 - Tekke ve zaviyelerin kapatılmasına ilişkin kanun kabul edildi

30 Kasım 1925’de tekke, zaviye ve türbelerin kapatılmasına ilişkin kanun 13 Aralık 1925’de Resmi Gazete’de yayınlanarak hayata geçirilmiştir.

Kanunla birlikte, bütün tarikatlarla birlikte şeyhlik, dervişlik, müritlik, dedelik seyitlik, çelebilik, babalık, emirlik, halifelik, falcılık, büyücülük, üfürükçülük, gaipten haber vermek ve murada kavuşturmak amacıyla muskacılık gibi, eylem, unvan ve sıfatların kullanılmasını, bunlara ait hizmetlerin yapılmasını ve bu unvanlarla ilgili elbise giyilmesini de yasaklamıştır. Ayrıca yasa ile Türkiye Cumhuriyeti içinde padişahlara ait ya da bir tarikata çıkar sağlamaya yönelik tüm türbeler kapatılmış, türbedarlıklar kaldırılmıştır.

Yasada değişiklik ilk defa 1947 yılında türbelerin açılması önerisi üzerine 1950 yılında yapılmıştır. 1950 yılında meclisi sunulan öneri  geniş bir mutabakatla 5 Mart 1950’de yasalaştı. Yeni yasa, türbelerin bir bölümünün Milli Eğitim Bakanlığı onayı ile açılmasına olanak sağladı.